Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 w Gdańsku

Informacje ogólne

Dodatki

gpe_bip_logo.png

 

Obowiązki ucznia

 Nowelizacja statutu Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku w zakresie obowiązków ucznia szkoły podstawowej. Zatwierdzona w listopadzie 2006r

Nowelizacja statutu Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku

Obowiązki uczniów SP nr 89

 1. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o honor i tradycje szkoły.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminów.
 3. Każdy uczeń jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
 4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematycznie uczęszczanie do szkoły. Nie wolno się spóźniać.
 5. Uczniowie zobowiązani są przychodzić na zajęcia lekcyjne nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Nie dotyczy to uczniów chodzących do świetlicy.
 6. Gdy zajęcia rozpoczynają się później, uczniowie przychodzą na przerwie poprzedzającej ich pierwszą lekcję.
 7. Uczeń nie uczęszczający na lekcje religii w szkole ma obowiązek przebywać w świetlicy lub czytelni.
 8. Uczniowie są zobowiązani wchodzić i wychodzić ze szkoły wyłącznie dolnymi drzwiami, prowadzącymi bezpośrednio do szatni szkolnej.
 9. Uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych. Do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) uczeń przebywa pod opieką szkoły.
 11. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
 12. Uczniowie po dzwonku na lekcje ustawiają się przed wejściem do sal lekcyjnych parami i wchodzą do klasy w towarzystwie nauczyciela.
 13. Uczniowie są zobowiązani poruszać się po schodach prawą stroną, pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Po schodach nie wolno zbiegać ani zeskakiwać.
 14. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniom nie wolno:
  • bez potrzeby przebywać w toaletach,
  • przebywać poza głównymi holami oraz siadać na schodach,
  • otwierać okna i wychylać się przez nie,
  • siadać na parapetach okiennych,
  • biegać oraz bawić się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób,
  • stosować jakiejkolwiek formy przemocy wobec innych osób,
  • pozostawiać po sobie śmieci,
  • wychodzić poza teren szkoły.
 15. Obowiązkiem ucznia jest sumienne przygotowywanie się do zajęć i rzetelne wykonywanie prac domowych.
 16. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole – po powrocie do szkoły powinien przekazać wychowawcy pisemną prośbę rodziców o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z zajęć.
 17. Uczeń ma obowiązek uzupełniać braki i zaległości w nauce spowodowane nieobecnością w szkole, zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 18. Uczeń ma obowiązek posiadać i szanować legitymację szkolną jako dokument swej tożsamości oraz dzienniczek uczniowski jako podstawową formę kontaktowania się z rodzicami.
 19. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących form grzecznościowych, zarówno w szkole jak i poza jej terenem.
 20. Obowiązkiem ucznia jest posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz dbałość o czystość języka. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, jak również wulgarnych gestów.
 21. Uczeń ma obowiązek przestrzegać w szkole oraz poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, brania narkotyków oraz namawiania innych do ich zażywania.
 22. Uczeń jest zobowiązany do dbania o czystość szkoły i jej otoczenia oraz pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku.
 23. W czasie pobytu w szkole oraz w czasie wyjść poza szkołę uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Każdy najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 24. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły i używania przedmiotów oraz środków zagrażających zdrowiu i życiu np. petard, noży, scyzoryków, laserów, gazów, itp. Każde zauważone niebezpieczeństwo i zagrożenie należy natychmiast zgłosić nauczycielom, dyrekcji lub innym pracownikom szkoły.
 25. Wszystkich uczniów obowiązuje dbałość o mienie szkoły oraz niezwłoczne zgłoszenie nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zauważonych uszkodzeń.
 26. W przypadku uszkodzenia sprzętu uczeń zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę samodzielnie lub z pomocą swoich rodziców albo odkupić zniszczone mienie.
 27. Stosowanie przez uczniów jakiejkolwiek formy przemocy w szkole oraz poza szkołą wobec ludzi, zwierząt i otaczającej przyrody jest bezwzględnie zabronione.
 28. Każdy uczeń ma obowiązek reagować na wszelkie akty przemocy samodzielnie lub z pomocą innych osób, poprzez natychmiastowe zgłoszenie tego faktu nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, pedagogowi, dyrekcji szkoły lub innemu pracownikowi szkoły.
 29. Uczeń zobowiązany jest szanować godność osobistą i dobre imię drugiego człowieka bez względu na jego wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, stan zdrowia, światopogląd, sytuację rodzinną i możliwości intelektualne.
 30. Obowiązkiem ucznia jest okazanie zadośćuczynienia za spowodowanie innym przykrości, krzywdy czy smutku.
 31. Żucie gumy na zajęciach lekcyjnych oraz podczas uroczystości szkolnych jest zabronione.
 32. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz , MP – 3 bez zgody dyrekcji szkoły.
 33. Uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole. Telefony muszą być wyłączone. W wyjątkowych przypadkach uczeń może zadzwonić do rodziców po uprzednim uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela.
 34. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie lub zniszczenie. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.
 35. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je zdeponować u nauczyciela.
 36. Strój uczniowski powinien być czysty, schludny, odpowiedni do wieku dziecka i warunków pogodowych.
 37. Zabrania się noszenia na terenie szkoły ubiorów wyzywających – odkrytych pleców, brzuchów, głębokich dekoltów, zbyt krótkich spódnic i szortów.
 38. W szkole obowiązuje zakaz chodzenia w czapkach i kapturach na głowie.
 39. Uczesanie ucznia powinno być schludne i estetyczne – niedozwolone jest noszenie kontrowersyjnych fryzur.
 40. Wszystkich uczniów obowiązuje naturalny kolor włosów – bez pasemek i farbowania.
 41. Włosy – szczególnie długie – powinny być tak uporządkowane, aby nie przeszkadzały uczniowi w czasie zajęć.
 42. Niedozwolone jest przychodzenie do szkoły w makijażu oraz z pomalowanymi paznokciami.
 43. Zabrania się noszenia przesadnej i kosztownej biżuterii oraz wyzywających ozdób, takich jak tatuaże, kolczyki w nosie, na wardze, w pępku, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia ozdób.
 44. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest nosić strój sportowy, zgodny z wymogami nauczyciela.
 45. Na uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje strój galowy.
 46. Za strój galowy uznaje się ubiór w kolorystyce czerń, biel, granat, bez elementów charakterystycznych dla odzieży codziennej lub sportowej:
  • dla dziewczynki biała bluzka oraz ciemna spódnica, sukienka lub spodnie,
  • dla chłopca biała koszula i ciemne spodnie.
 47. W szkole obowiązuje zmiana butów na obuwie tekstylne o jasnej podeszwie, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły. Zabronione jest chodzenie w butach na obcasach.
 48. Uczniowie mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią w szatni (jeżeli nie ma innych zarządzeń).
 49. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie ze szkolnym systemem kar.

Traci moc pkt 3 & 53

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w dniu 16.11.2006r.


Start » Informacje ogólne » Dokumenty szkolne
Telefon do szkoły:
58 557 9822
© 2009-2014 ZKPiG Nr 8 
made by eximius.pl